جوایز و گواهینامه ها

جوایز و تقدیرنامه ها

واحد نمونه کارآفرینی و سرمایه گذاری
تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور
تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور
واحد نمونه کارآفرینی و سرمایه گذاری
تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور
تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور
واحد نمونه کارآفرینی و سرمایه گذاری
تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور
تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور
تقدیر ستاد بازسازی عتبات از هلیدنگ آرش
تجلیل سازمان منطقه آزاد انزلی از حضور هلیدنگ آرش در اولین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته
واحد نمونه کارآفرینی و سرمایه گذاری
تقدیر و تشکر رئیس اداره آموزش پرورش لشت نشا از هلدینگ آرش بابت احداث مدرسه
واحد نمونه کارآفرینی و سرمایه گذاری

گواهینامه ها

دریافت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ انبوه سازان آرش
دریافت گواهینامه توسعه حرفه ای شرکت ها
دریافت گواهینامه اصول مدیریت حرفه ای
دریافت گواهینامه مدیریت استراتژیک
دریافت گواهینامه مدیریت ارتباط با مشتری
دریافت گواهینامه کیفیت مدیریت – دستورالعمل مدیریت پروژه
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه
دریافت گواهینامه کیفیت مدیریت – دستورالعمل مدیریت پروژه
دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست
دریافت گواهینامه کیفیت – مشتری مداری – دستورالعمل رسیدگی به شکایات در سازمان
گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
دریافت گواهینامه کیفیت – مشتری مداری – دستورالعمل رسیدگی به شکایات در سازمان