برچسب: شهرک آرش

استاندارد

توسعه فعالیت تجاری و لجستیکی بزرگترین شرکت تولید کانتینر های دریایی خاورمیانه در منطقه آزاد انزلی

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی مهندس علیرضا قلمبر دزفولی مدیر هلدینگ ماموت به منظور توسعه فعالیت های تجاری این شرکت با بهره گیری از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی با مهندس اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان دیدار کرد. در این دیدار مدیرعامل سازمان